All Courses Available

2023 Theory - Online
October Batch 02

නවක සිසුන් බදවාගැනේ  
Tuesday 04:00p.m. to 08:00p.m.

LKR 0.00

2022 Theory - Online & VOD (Group 01)
October
විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර  
Sunday 07:00 a.m. to 12:00 p.m

2022 Paper Class - Online
October
Thursday 08:00 p.m. to 02.00 a.m.

LKR 2,800.00

2023 Theory - Online
October

ගුරුත්වය යටතේ ආනත චලිතය / 
නිව්ටන් නියම 
Saturday 03:00 p.m. to 07:30 p.m.

LKR 2,700.00

2021 Theory / Revision
චූම්භක ක්‍ෂේත්‍ර
OCTOBER
Thursday 07:00 a.m. to 02:00 p.m

2021 Paper Class Online
OCTOBER
Saturday 08:00 p.m. to 02:00 a.m

2021 Practical
OCTOBER
Monday 07:30 p.m. to 11.30 p.m.

LKR 2,600.00

2021 Paper Class Online
OCTOBER
Saturday 08:00 p.m. to 02:00 a.m

2021 Practical
OCTOBER
Monday 07:30 p.m. to 11.30 p.m.

LKR 1,400.00

2022 Revision
October
Wednesday 07:00 a.m. to 02:00 p.m

LKR 0.00

2022 Paper Class - Online
October
Thursday 08:00 p.m. to 02.00 a.m.

LKR 1,400.00

2022 Theory - Online & VOD (Group 02)
October
විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර  
Wednesday 04:00 p.m. to 09:00 p.m

2022 Paper Class - Online
October
Thursday 08:00 p.m. to 02.00 a.m.

LKR 2,800.00

All Courses Available

2023 Theory - Online
October Batch 02

නවක සිසුන් බදවාගැනේ  
Tuesday 04:00p.m. to 08:00p.m.

LKR 0.00

2022 Theory - Online & VOD (Group 01)
October
විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර  
Sunday 07:00 a.m. to 12:00 p.m

2022 Paper Class - Online
October
Thursday 08:00 p.m. to 02.00 a.m.

LKR 2,800.00

2023 Theory - Online
October

ගුරුත්වය යටතේ ආනත චලිතය / 
නිව්ටන් නියම 
Saturday 03:00 p.m. to 07:30 p.m.

LKR 2,700.00

2021 Theory / Revision
චූම්භක ක්‍ෂේත්‍ර
OCTOBER
Thursday 07:00 a.m. to 02:00 p.m

2021 Paper Class Online
OCTOBER
Saturday 08:00 p.m. to 02:00 a.m

2021 Practical
OCTOBER
Monday 07:30 p.m. to 11.30 p.m.

LKR 2,600.00

2021 Paper Class Online
OCTOBER
Saturday 08:00 p.m. to 02:00 a.m

2021 Practical
OCTOBER
Monday 07:30 p.m. to 11.30 p.m.

LKR 1,400.00

2022 Theory - Online & VOD (Group 02)
October
විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර  
Wednesday 04:00 p.m. to 09:00 p.m

2022 Paper Class - Online
October
Thursday 08:00 p.m. to 02.00 a.m.

LKR 2,800.00

2023 Theory - Online
ගුරුත්වය යටතේ ආනත චලිතය
September
Saturday 03:00 p.m. to 07:30 p.m.

LKR 2,700.00

2022 Theory - Online
තාපය, ආලෝකය පරීක්ෂණ 
September
Wednesday 05:00 p.m. to 10:00 p.m

පදාර්ථයේ ගුණ 
September
Thursday 08:00 p.m. to 11.30 p.m.

LKR 2,800.00

GravityEDU  යනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන්හට තම අධ්‍යාපන  කටයුතු කුමන භාදක ආවත් අඛණ්ඩව කරගෙන යාම සදහාත් ලංකාවේ  අධ්‍යාපන ක්‍රමවෙධ්යෙහි අඛණ්ඩත්වය පවත්වාගෙන යාම සදහාත් නිර්මාණය වූ ප්‍රමුක පෙලේ ගුරු  මඩුල්ලක එකතුවකි    

 

අපගේ ප්‍රධාන  අරමුණ වනුයේ :

“ශ්‍රී ලංකාවේ දුරස්ථ ඉගෙනීමේ පුරෝගාමියා වීම සහ බුද්ධිමත් සිසුන් බිහි කිරීම”

 2020 දී පිහිටුවන ලද මෙය, බාධක නොතකා අධ්‍යාපනය දිගටම කරගෙන යාමට සහ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමට බලා සිටින තරුණ තරුණියන් සඳහා දුරස්ථ ඉගෙනුම් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ලෙස ස්ථාපිත කරන ලදී.

“GravityEDU” යනු පුරෝගාමී කථිකාචාර්ය මණ්ඩලයක එකතුවකි, සමහර විට පන්ති කාමරයේ සහ මාර්ගගත ඉගෙනුම් යන දෙඅංශයෙන්ම ආධාර සෙවීමේදී දෙමාපියන්ගේ සහ සිසුන්ගේ මනසෙහි එන වඩාත් පොදු නමකි.

වසර ගණනාවක් තිස්සේ අපගේ කථිකාචාර්යවරුන්ගේ දේශන මගින් දිවයිනේ විද්‍යා, ගණිතය, වාණිජ හා කලා විෂය ක්ෂේත්‍රයන්හි ඉහළම ලකුණු ලබා ගත් සිසුන් බිහි කර ඇති අතර ඔවුන් විෂය දැනුම පමණක් නොව සැබෑ ජීවිත තත්වයන් තුළ එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට දක්ෂය.

අපගේ මෙහෙවර ප්‍රකාශයට එකඟ වීමෙන් “අපගේ සිසුන්ට දැනුමේ වාසනාව කරා මෙහෙයවීම. ඕනෑම තත්වයක් තුළ අධ්‍යාපනයේ අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමෙන් බුද්ධිමත් සිසුන්ට මෙන්ම ගෞරවනීය සමාජ වටිනාකම් සහිත විනයගරුක පුද්ගලයන්ට නායකත්වය දීම. ” රටේ විවිධ නගරවල පිහිටා ඇති කථිකාචාර්යවරුන් කණ්ඩායමක් ලෙස අප වසර ගණනාවක් තිස්සේ වර්ධනය වී ඇති අතර අපගේ කථිකාචාර්ය මණ්ඩලය සමඟ තවත් බොහෝ දේ සාක්ෂාත් කර ගැනීම අරමුණු කර ගෙන ඇත.

ඔවුන්ගේ හොඳම දක්ෂතා දැක්වූවන්ගේ ජයග්‍රහණ හඳුනාගෙන සැමරීමට ඇති එකම සංවිධානය GravityEDU උසස් අධ්‍යාපන ක්‍රමයයි. උසස්පෙළ විභාගය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු GravityEDU පද්ධති මඟින් පූර්ව විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යයනය හැදෑරීමට සිසුන්ට අවස්ථාව උදාවේ;

OUR VISION

“To be the pioneering distance learning in Sri Lanka, and lead students to intelligent ”

 OUR MISSION

“To guide our students towards the fortunes of knowledge. By maintaining the continuity of education in any circumstances

To lead intelligent students as well as disciplined all-round individuals with respectable social values

 

WHO WE ARE

Established in 2020, as a Distance learning educational system catering to the young individuals who are waiting to continue their education regardless of any obstacles and to maintain the continuity of the education system in the country.

, “GravityEDU” is a collection of pioneering faculty, perhaps the most common name that comes to the minds of both parents and students in search of assistance in both classroom and online Learning.

Over the years lectures in  our System have produced some of the top scoring students in the Island in the Science, Mathematics, Commerce and Art streams who not only have the subject knowledge but also are talented in applying it in real life situations.

By being true to our mission statement “To guide our students towards the fortunes of knowledge. By maintaining the continuity of education in any circumstances

To lead intelligent students as well as disciplined all-round individuals with respectable social values.” We have grown over the years as a group of lecturers located in various cities in the country and aim to achieve more together with our panel of lecturers.

GravityEDU Higher Education System is the only organization to recognize and celebrate the achievements of their best performers. Upon completing the A/L examinations students have the chance to study Pre university studies  by the Systems of GravityEDU;